Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner)
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Slide hình trang chủ)
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Ph?n gi?i thi?u ng?n)
Ðăng tin tức, bài viết vào danh mục có mã nhóm @home để xuất hiện ở đây.
THÔNG TIN NỔI BẬT
Ngôn ngữ hiển thị
Vào "Tài khoản" -> "Thông tin liên hệ" để thêm mới hoàn thiện phần này.
Vào "Xây dựng website" -> "Box mở rộng" để thêm box mới (khu vực trái) xuất hiện ở đây.
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Logo)

© 2014 shoponline.coo.me
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Chân trang)
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner quảng cáo chạy dọc bên trái)
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner quảng cáo chạy dọc bên phải)